14/05/2018 08:48        

Góp ý Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 2717/UBND-KGVX ngày 21/3/2018 về việc ban hành Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực khoa học và công nghệ; trong đó UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&N) dự thảo Quyết định ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước, theo đúng trình tự thủ tục được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2018.

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước được Sở KH&CN xây dựng căn cứ trên các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan; đặc biệt căn cứ 02 văn bản quy phạm pháp luật của Bộ KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước:

- Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở rà soát các quy định có liên quan của Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước;

Sở KH&CN đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước, gửi đến các cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến và gửi về Sở KH&CN trước ngày 04/6/2018 để Sở KH&CN chỉnh sửa hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, trình UBND tỉnh ban hành theo đúng quy định.

* Tải về tại đây:

            - Dự thảo Quyết định

            - Dự thảo Quy định

            - Phụ lục các biểu mẫu

(Các Thông tư 07/2014/TT-BKHCN và Thông tư 03/2017/TT-BKHCN có thể tham khảo tại Mục VĂN BẢN PL trên Website Sở KH&CN)
PQLKH

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết