10/05/2018 14:31        

Góp ý kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện chỉ đạo tại công văn số 2134/UBND-KGVX ngày 07 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với yêu cầu phải giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan (Nội dung, thời gian, kinh phí thực hiện,…).

Trên cơ sở tham khảo Dự thảo Kế hoạch của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ cụ thể hóa thêm một số nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh và gửi dự thảo xin ý kiến của các sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được ý kiến góp ý của sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh trước ngày 14/5/2018 để kịp tổng hợp, chủ yếu tập trung vào danh mục các nhiệm vụ cụ thể kèm theo dự thảo kế hoạch.

Tham khảo và tải về tại đây:

          - Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

          - Chỉ thị số 16 cách mạng công nghiệp 4.0

          - Công văn 912- UBND tỉnh

          - Kế hoạch triển khai 4.0 của Sở Kế hoạch đầu tư

          - Dự thảo Kế hoạch 4.0 của Sở KH&CN

Đ.Mãi
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết