17/04/2018 14:59        

Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 3/2018

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính Phủ Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương (hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018).

Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính Phủ Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa (hiệu lực thi hành từ ngày 08/3/2018).

Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính Phủ Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (hiệu lực thi hành từ ngày 11/3/2018)

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (hiệu lực thi hành từ ngày 11/3/2018).

Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 29/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016-2020 (hiệu lực thi hành từ ngày 29/3/2018).

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư số 01/2018/TT-BCT ngày 27/02/2014 của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân (hiệu lực thi hành từ ngày 27/02/2018).

Quyết định số 686/QĐ-BCT ngày 02/3/2018 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức (hiệu lực thi hành từ ngày 02/3/2018).

Quyết định số 811/QĐ-BCT ngày 15/3/2018 của Bộ Công Thương Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2018).

Quyết định số 812/QĐ-BCT ngày 15/3/2018 của Bộ Công Thương Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2018).

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam (hiệu lực thi hành từ ngày 28/3/2018).

Quyết định số 950/QĐ-BNN-TT ngày 16/3/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới (hiệu lực thi hành từ ngày 16/3/2018).

Văn bản của Bộ Tài chính

Thông tư số 22/2018/TT-BTC ngày 22/02/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá (hiệu lực thi hành từ ngày 08/4/2018).

Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư số 01/2018/TT-BTNMT ngày 07/02/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar (hiệu lực thi hành từ ngày 26/3/2018).

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 320/QĐ-BTTTT ngày 09/3/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Cetecom Inc. - US0187 (hiệu lực thi hành từ ngày 09/3/2018).

Quyết định số 321/QĐ-BTTTT ngày 09/3/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - SGS North America, INC. - US0186 (hiệu lực thi hành từ ngày 09/3/2018).

Quyết định số 322/QĐ-BTTTT ngày 09/3/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - MiCOM Labs - US0159 (hiệu lực thi hành từ ngày 09/3/2018).

Quyết định số 323/QĐ-BTTTT ngày 09/3/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - INTEL CORPORATION OREGON CERTIFICATION EMC LAB - US0069 (hiệu lực thi hành từ ngày 09/3/2018).

Quyết định số 324/QĐ-BTTTT ngày 09/3/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - UL LLC - US0065 (hiệu lực thi hành từ ngày 09/3/2018).

Quyết định số 325/QĐ-BTTTT ngày 09/3/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - DELL INC. - US0064 (hiệu lực thi hành từ ngày 09/3/2018).

Quyết định số 326/QĐ-BTTTT ngày 09/3/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Global CS Center - KR0004 (hiệu lực thi hành từ ngày 09/3/2018).

Quyết định số 329/QĐ-BTTTT ngày 09/3/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - ETL Inc. - KR0022 (hiệu lực thi hành từ ngày 09/3/2018).

Quyết định số 330/QĐ-BTTTT ngày 09/3/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hủy bỏ hiệu lực thừa nhận đối với Phòng thử nghiệm - INTEL CORPORATION EPSD REGULATORY COMPLIANCE LABORATORY - US0023 (hiệu lực thi hành từ ngày 09/3/2018).

Linh CC

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết