24/03/2018 15:45        

Góp ý Dự thảo “Quy chế đánh giá và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngvàThông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/ 7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Sở Khoa học và Công nghệ dự thảo Quyết định kèm theo Quy chế đánh giá và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Khánh Hòa” .

Kính đề nghị các cơ quan/đơn vị  góp ý và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: Khu liên cơ số 01 Trần Phú, Thành phố Nha Trang), Email: ptthuong.skhcn@khanhhoa.gov.vn) trước ngày 10/4/2018 để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND xem xét, quyết định.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.

* Tải về tại đây:

        -Dự thảo tờ trình

        -Dự thảo Quyết định và Quy chế

HH

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết