12/03/2018 15:11        

Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN và dự thảo Thông tư quy định các cuộc điều tra thống kê KH&CN ngoài chương trình thống kê Quốc gia

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 2082/UBND-KGVX ngày 06/3/2018 về việc giao Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan nghiên cứu dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN và dự thảo Thông tư quy định các cuộc điều tra thống kê KH&CN ngoài chương trình thống kê Quốc gia.

Sở KHCN đề nghị quý cơ quan/đơn vị quan tâm, nghiên cứu góp ý cho 02 dự thảo Thông tư nói trên.

Ý kiến của Quý cơ quan xin gửi về Sở KH&CN qua phần mềm E-Office hoặc địa chỉ thư điện tử: ttudtbkhcn@khanhhoa.gov.vn trước ngày 13/3/2018 để Sở KH&CN tổng hợp, gửi Bộ KH&CN và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
Tải về tại đây:

      * Dự thảo thông tư ban hành các cuộc điều tra thống kê

      * Dự thảo thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu ngành KHCN

       * Phụ lục danh mục hệ thống chỉ tiêu ngành KHCN

HH

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết