16/01/2018 14:24        

Góp ý dự thảo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Công văn số 11055/UBND-TH ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng dự thảo văn bản quy định điều kiện tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của UBND tỉnh về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ và các văn bản pháp luật có liên quan; Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Để hoàn thiện nội dung dự thảo và trình UBND tỉnh theo đúng quy định, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Sở góp ý nội dung dự thảo và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 22/02/2018.

Tải về tại đây:        

          - Dự thảo Quy định

           - Dự thảo Quyết định

Th. Quyên

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết