23/11/2017 09:49        

Góp ý dự thảo Quy định quản lý nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

Thực hiện Công văn số 5526/UBND-KGVX ngày 26/6/2017 của UBND về việc bổ sung Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở. Trên cơ sở được giao, Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo.

Để đảm bảo quy trình ban hành, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị quý cơ quan nghiên cứu, góp ý dự thảo.

Văn bản góp ý xin phản hồi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa trước ngày 30/11/2017.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ anh Minh, phòng Quản lý KH&CN cơ sở. Điện thoại: 0258. 3821131, Di động: 01267832047.

* Tải về tại đây:
   - Dự thảo quyết định 
   - Nội dung quy định

* Tải về tại đây các biểu mẫu:

1. Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ

2. Tổng hợp danh mục đề xuất đề tài cấp cơ sở

3. Biên bản họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ kh&cn cấp cơ sở

4. Phiếu nhận xét đề xuất đề tài/dự án cấp cơ sở

5. Phiếu đánh giá đề xuất đề tài/dự án cấp cơ sở

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá xác định nhiệm vụ cấp cơ sở

7. Thuyết minh đề tài  khoa học và công nghệ cấp cơ sở

8. Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm/ dự án khoa học và công nghệ

9. Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp cơ sở

10. Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp cơ sở

11. Phiếu nhận xét hồ sơ đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ

12. Phiếu nhận xét hồ sơ ề tài khoa học xã hội và nhân văn

13. Phiếu nhận xét hồ sơ dự án sản xuất thử nghiệm

14. Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện nhiệm vụ kh&cn

15. Tóm tắt hoạt động kh&cn của tổ chức thực hiện nhiệm vụ kh&cn

16. Phiếu đánh giá hồ sơ đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ

17. Phiếu đánh giá hồ sơ đề tài khoa học xã hội và nhân văn

18. Phiếu đánh giá hồ sơ dự án sản xuất thử nghiệm

19. Bảng tổng hợp điểm xét duyệt đề cương đề tài cấp cơ sở

20. Biên bản họp hội đồng kh&cn chuyên ngành xét duyệt đề cương đề tài cấp cơ sở

21. Đơn đề nghị đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài cấp cơ sở

22. Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài/dự án cấp cơ sở

23. Biên bản đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài cấp cơ sở

24. Phiếu nhận xét kết quả đề tài cấp cơ sở

25. Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá cấp cơ sở

26. Quyết định về việc phê duyệt và công bố kết quả đề tài

HH

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết