11/10/2017 15:43        

Đề nghị cung cấp thông tin về dây chuyền, công nghệ nhập khẩu và dây chuyền, công nghệ của Việt Nam trong xử lý chất thải rắn đang vận hành tại địa phương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, trong đó giao “Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, các Bộ liên quan tăng cường công tác đánh giá tác động của công nghệ nhập khẩu đến môi trường; rà soát các dự án nhập khẩu dây chuyền, công nghệ xử lý rác thải; đề xuất công nghệ, thực hiện thí điểm xử lý chất thải rắn bằng công nghệ của Việt Nam”. Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiến hành thu thập thông tin về công nghệ xử lý chất thải rắn ở các địa phương trên cả nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị liên quan để thu thập dữ liệu về các công nghệ xử lý chất thải rắn trên địa bàn Tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ gửi phiếu thu thập thông tin về công nghệ xử lý chất thải rắn để thu thập thông tin về công nghệ mà quý công ty đang áp dụng.

Phiếu trả lời khảo sát xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/10/2017 để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

* Tải về Phiếu khảo sát tại đây

Đ. Mãi

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết