11/10/2017 15:28        

Các văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng tháng 9/2017

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón.

Quyết định 1434/QĐ-TTg ngày 22/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020.

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương về việc quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Thông tư số 18/2017/TT-BCT ngày 21/9/2017 của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

Văn bản của Bộ Tài chính

Thông tư số 94/2017/TT-BTC ngày 21/9/2017 của Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy phát điện dự trữ quốc gia.

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 17/2017/TT-BNNPTNT ngày 11/9/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.

Quyết định số 3542/QĐ-BNN-TY ngày 31/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ.

Quyết định số 3566/QĐ-BNN-BVTV ngày 01/9/2017của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ.

Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 2516/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia.

Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

Thông tư số 30/2017/TT-BTNMT ngày 11/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước.

Thông tư số 31/2017/TT-BTNMT ngày 27/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Văn bản của Bộ Thông in và Truyền thông

Thông tư số 18/2017/TT-BTTTT ngày 11/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng".

Văn bản của Bộ Y tế

Thông tư số 36/2017/TT-BYT ngày 11/9/2017 của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Thông tư 03/2017/TT-BYT ngày 22/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng.

Linh CC

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết