28/12/2018 10:06        

Danh sách Email công vụ Sở Khoa học và Công nghệ

I5. Sở Khoa học Công nghệ

skhcn@khanhhoa.gov.vn

 

B1

Tạp chí KHCNMT

tapchikhcnmt@khanhhoa.gov.vn

 

1

Huỳnh Kỳ Hạnh

hkhanh@khanhhoa.gov.vn

Giám đốc Sở

2

Phạm Cao Cường

pccuong.skhcn@khanhhoa.gov.vn

Phó Giám đốc

3

Lê Vinh Liên Trang

lvltrang@khanhhoa.gov.vn

Phó Giám đốc

4

Nguyễn Khắc Sinh

nksinh@khanhhoa.gov.vn

Chuyên viên

5

Phạm Thị Thùy Quyên

pttquyen@khanhhoa.gov.vn

Chánh văn phòng

6

Đỗ Thị Kim Oanh

dtkoanh@khanhhoa.gov.vn

Văn thư

7

Võ Hà Cẩm Nhung

vhcnhung@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

8

Ngô Văn Hiệp

nvhiep.skhcn@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

9

Đàm Thị Huế

dthue@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

11

Phạm Thị Thanh Hương

ptthuong.skhcn@khanhhoa.gov.vn

Phó Trưởng phòng

12

Nguyễn Ngọc Thịnh

nnthinh.skhcn@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

13

Huỳnh Đức Hiền

hdhien@khanhhoa.gov.vn

Chánh Thanh tra

14

Huỳnh Thị Kiều Châu

htkchau@khanhhoa.gov.vn

Chuyên viên

15

Thái Hồng Huy

thhuy@khanhhoa.gov.vn

Chuyên viên

16

Nguyễn Đình Mãi

ndmai@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

17

Lê Thị Diệp Thảo

ltdthao@khanhhoa.gov.vn

Phó Trưởng phòng
- Phụ trách phòng

18

Nguyễn Thế Lộc

ntloc.skhcn@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

20

Phạm Thị Kim Dàn

ptkdan@khanhhoa.gov.vn

Chuyên viên

22

Tô Hồng Nhung

thnhung@khanhhoa.gov.vn

Phó Trưởng phòng

24

Nguyễn Tấn Thành

ntthanh.skhcn@khanhhoa.gov.vn

Chuyên viên

25

Nguyễn Thị Thanh Hương

ntthuong.skhcn@khanhhoa.gov.vn

Trưởng phòng

26

Trần Thị Hương

tthuong@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

I5.1

Chi cục TĐC

cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn

 

1

Nguyễn Hoài Sơn

nhson.skhcn@khanhhoa.gov.vn

Chi cục trưởng

2

Phạm Thị Lan

ptlan.cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

3

Huỳnh Xuân Thắng

hxthang@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

4

Nguyễn Công Thoại

ncthoai@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

5

Nguyễn Thị Tuyết

nttuyet.cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

6

Trần Thanh Lân

ttlan.cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

7

Võ Thị Chiến

vtchien@khanhhoa.gov.vn

Kế toán

8

Nguyễn Nhật Thịnh

nnthinh@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

9

Trần Thị Thanh Giang

tttgiang@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

10

Lê Thị Mỹ Linh

ltmlinh.cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

I5.2

Trung tâm Kỹ thuật TĐC

ttkttcdlcl@khanhhoa.gov.vn

 

A1

Phòng Tổ chức Hành chính

ptchc.ttkttcdlcl@khanhhoa.gov.vn

 

A2

Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp

pnvth.ttkttcdlcl@khanhhoa.gov.vn

 

A3

Phòng Thử nghiệm Hóa học và Vi sinh vật

ptnhhvsv.ttkttcdlcl@khanhhoa.gov.vn

 

A4

Phòng Thử nghiệm Vật liệu xây dựng

ptnvlxd.ttkttcdlcl@khanhhoa.gov.vn

 

A5

Phòng Kỹ thuật đo lường

pktdl.ttkttcdlcl@khanhhoa.gov.vn

 

1

Huỳnh Cường

hcuong@khanhhoa.gov.vn

Giám đốc

I5.3

 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN

ttudtbkhcn@khanhhoa.gov.vn

 

A1

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

pkhth.ttudtbkhcn@khanhhoa.gov.vn

 

A2

Phòng Nghiên cứu, Ứng dụng chuyển giao và Phát triển công nghệ

pncudcgptcn.ttudtbkhcn@khanhhoa.gov.vn

 

A3

Phòng Tư vấn và Dịch vụ

ptvdv.ttudtbkhcn@khanhhoa.gov.vn

 

A4

Phòng Đào tạo, tập huấn và Phát triển thị trường KHCN

pdtthptttkhcn.ttudtbkhcn@khanhhoa.gov.vn

 

1

Nguyễn Bảo Quốc

nbquoc@khanhhoa.gov.vn

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết