08/09/2017 08:47        

Thông báo về việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2017

Thực hiện Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2017 (gọi tắt là Quyết định số 1864/QĐ-UBND), Sở Khoa học và Công nghệ (gọi tắt là Sở KHCN) - Thường trực Ban chỉ đạo áp dụng ISO 9000 tỉnh Khánh Hòa, sẽ cử Đoàn kiểm tra tiến hành công tác kiểm tra trực tiếp tại trụ sở của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Nội dung kiểm tra

-Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (gọi tắt là HTQLCL) theo các nội dung tại Khoản 1 Mục II của Kế hoạch kèm theo Quyết định số 1864/QĐ-UBND.

-Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ theo các nội dung tại Khoản 2 Mục II của Kế hoạch kèm theo Quyết định số 1864/QĐ-UBND.

2. Đối tượng và thời gian kiểm tra (theo Danh sách đính kèm thông báo)

a) Đối tượng kiểm tra: 20 HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) được kiểm tra trực tiếp theo Kế hoạch kèm theo Quyết định số 1864/QĐ-UBND.

b) Thời gian kiểm tra: Từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 đến ngày 15 tháng 11 năm 2017.

3. Địa điểm kiểm tra: Tại trụ sở của cơ quan HCNN.

4. Thành phần tham dự

a) Thành phần Đoàn kiểm tra: Gồm các thành viên theo Quyết định số….. /QĐ-SKHCN ngày      tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Sở KHCN Về việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2017.

     Để phù hợp với thời gian, địa điểm của từng cơ quan, địa phương, Đoàn kiểm tra phân chia thành 02 tổ để thực hiện kiểm tra.

b) Thành phần của cơ quan HCNN được kiểm tra tham gia làm việc với Đoàn kiểm tra

-Đối với các Sở, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong: Thủ trưởng cơ quan, công chức phụ trách kiểm soát HTQLCL, công chức chuyên trách cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), quản trị mạng cơ quan, trưởng các phòng/đơn vị trực thuộc có liên quan đến nội dung kiểm tra.

-Đối với các UBND huyện, thị xã, thành phố: Lãnh đạo UBND, lãnh đạo Văn phòng UBND & HĐND, công chức phụ trách kiểm soát HTQLCL, công chức chuyên trách CCHC và kiểm soát TTHC, quản trị mạng cơ quan, trưởng các phòng/đơn vị trực thuộc áp dụng chung HTQLCL có liên quan đến nội dung kiểm tra.

-Đối với các cơ quan HCNN thuộc sở (các Chi cục, Văn phòng Đăng ký đất đai): Thủ trưởng cơ quan, công chức phụ trách kiểm soát HTQLCL, trưởng các phòng trực thuộc có liên quan đến nội dung kiểm tra. Mời Đại diện lãnh đạo sở tham gia kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc.

-Đối với các UBND xã, phường, thị trấn: Lãnh đạo UBND, công chức phụ trách kiểm soát HTQLCL, công chức phục trách bộ phận một cửa, các chức danh công chức chuyên môn có liên quan đến nội dung kiểm tra. Mời Đại diện UBND cấp huyện tham gia kiểm tra tại các UBND cấp xã trực thuộc.

5. Yêu cầu công tác chuẩn bị: báo cáo và hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra

Để cuộc kiểm tra đạt kết quả tốt, Sở KHCN đề nghị Quý cơ quan chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, như sau:

a) Lập báo cáo về tình hình xây dựng và áp dụng HTQLCL độc lập của cơ quan HCNN, trong đó:

-Phạm vi báo cáo: Báo cáo về tình hình xây dựng và áp dụng HTQLCL độc lập của cơ quan HCNN; bao gồm tất cả các phòng, ban, đơn vị xây dựng, áp dụng chung HTQLCL.

-Nội dung báo cáo: Theo Mẫu đề cương báo cáo kèm theo.  Số liệu báo cáo bao gồm một số nội dung của năm 2016 và một số nội dung được tính từ đầu năm 2017 đến ngày báo cáo, ước thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 (cụ thể theo Đề cương báo cáo).

-Báo cáo gửi về Sở KHCN, thông qua địa chỉ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khánh Hòa, số 11 (số mới 37) đường Hùng Vương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Điện thoại: 0258.3524274, 0258.3522555 -  Email: cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn.

-Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 01/10/2017.

b) Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu (đã được lãnh đạo cơ quan phê duyệt) theo danh mục kèm theo.

Trong quá trình thực hiện, mọi vấn đề phát sinh, vướng mắc sẽ được Sở KHCN, Đoàn kiểm tra và cơ quan được kiểm tra trao đổi thống nhất bằng văn bản.

Sở KHCN rất mong Quý cơ quan quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện cho Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

            * Mẫu đề cương báo cáo và danh mục tài liệu cần chuẩn bị tải về tại đây

HH
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết