28/08/2017 10:18        

Bộ biểu mẫu đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ

I. Nhóm biểu mẫu phục vụ công tác đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ở cấp tỉnh

1. Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài KH&CN/dự án SXTN                                Biểu mẫu 6a

2. Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài KHXH&NV/đề án khoa học                     Biểu mẫu 6b

 

3. Phiếu nhận xét, thẩm định sản phầm                                                                          Biểu mẫu 7

 

4. Báo cáo thẩm định sản phẩm                                                                                       Biểu mẫu 8

5. Phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh                                                   Biểu mẫu 9

6. Biên bản kiểm phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh                         Biểu mẫu 10

7. Biên bản đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh                                             Biểu mẫu 11

8. Mẫu thông tin nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (chuấn bị nghiệm thu)                          Biểu mẫu 12

 

9. Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu KH&CN cấp tỉnh         Biểu mẫu 13

 

10. Quyết định công nhận kết quả thực hiện KH&CN cấp tỉnh                                   Biểu mẫu 14

11. Biên nhận sản phẩm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh                                                   Biểu mẫu 15
 

II: Nhóm biểu mẫu phục vụ công tác đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước ở cấp cơ sở

 

1. Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài KH&CN/dự án SXTN                                                 Mẫu 1a

 

2. Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài KHXH&NV, đề án khoa học                                      Mẫu 1b

 

3. Phiếu đánh giá kết quả thực hiện đề tài/dự án SXTN/đề án khoa học                                   Mẫu 2

 

4. Biên bản kiểm phiếu đánh giá kết quả thực hiện đề tài/dự án SXTN/đề án khoa học        Mẫu 3

 

5. Biên bản đánh giá kết quả đề tài/dự án SXTN/đề án khoa học                                               Mẫu 4

 

6. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh                                        Mẫu 5

 

III. Nhóm biểu mẫu nằm trong sản phẩm nhiệm vụ KH&CN

 

 

 

1- Mẫu Đơn đề nghị đánh giá cấp cơ sở                                                              Biểu mẫu 16

 

 

 

2- Mẫu công văn đề nghị đánh giá cấp tỉnh                                                           Biểu mẫu 17

 

3-  Hướng dẫn Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài KH&CN                                   Biểu mẫu 18

 

4- Hướng dẫn Báo cáo tổng hợp kết quả dự án SXTN                                           Biểu mẫu 19

 

5- Hướng dẫn Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài KHXH&NV/đề án khoa học       Biểu mẫu 20

 

6- Danh sách cá nhân thực hiện đề tài/dự án SXTN/đề án khoa học                    Biểu mẫu 21

 

7- Hướng dẫn viết báo cáo chuyên đề                                                                          Biểu mẫu 22 

* Văn bản liên quan

- Quyết định 22/2015-QĐ-UBND ngày 21/9/2015 Ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

 

 

 

 

 

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết