18/08/2017 14:25        

Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 6/2017

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định số 84/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 Sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13/7/2017 của Bộ Công Thương về việc quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Quyết định số 2754/QĐ-BCT ngày 20/7/2017 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi Quyết định 3584/QĐ-BCT ngày 01/09/2016 và Quyết định 1105/QĐ-BCT ngày 30/03/2017 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu.

Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN ngày 27/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ.

Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư số 15/2017/TT-BTNMT ngày 21/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước.

Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT ngày 25/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Văn bản của Bộ Y tế

Thông tư số 03/2017/TT-BYT ngày 22/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng.

Văn bản của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Văn bản của Cục Quản lý Dược

Quyết định số 235/QĐ-QLD ngày 22/6/2017 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 07 thuốc sản xuất gia công trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 158.

Quyết định số 279/QĐ-QLD ngày 24/7/2017 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất gia công được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Văn bản của Cục Hải quan

Quyết định số 2242/QĐ-TCHQ ngày 06/7/2017 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.
Linh CC

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết