29/06/2017 10:28        

Báo cáo thống kê năm 2017 (tổng hợp về nhiệm vụ KHCN được ứng dụng trong năm 2016)

                                                                                                                               Đơn vị tính: Nhiệm vụ

STT

Cấp nhiệm vụ

Tng số

Chia theo loại hình nhiệm vụ

Đề tài khoa học và công nghệ

Đề án khoa học

Dự án sản xuất thử nghiệm

Dự án khoa học và công nghệ

1

Cấp quốc gia

2

Cấp bộ

3

Cấp tỉnh

 07

 07

4

Cấp cơ sở

 02

 02

5

Khác

TỔNG SỐ

 09

 09

X. Phương

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết