29/06/2017 10:27        

Báo cáo thống kê 2017 (tổng hợp về nhiệm vụ KHCN được nghiệm thu và đăng ký kết quả thực hiên trong năm 2016)

                                                                                                                     Đơn vị tính: Nhiệm vụ

STT

Cấp nhiệm vụ

Tổng số

Chia theo lĩnh vực nghiên cứu

Khoa học tự nhiên

Khoa học kỹ thuật-công nghệ

Khoa học nông nghiệp

Khoa học y-dược

Khoa học xã hội

Khoa học nhân văn

I. Số lượng nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nghiệm thu

1.1

Cấp quốc gia

1.2

Cấp bộ

1.3

Cấp tỉnh

 17

 02

03

 04

 03

 04

 01

1.4

Cấp cơ sở

 03

01

 01

 01

1.5

Khác

1.6

TỔNG SỐ

 20

 02

 04

 05

 03

 05

 01

II. Số lượng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện đăng ký kết quả

2.1

Cấp quốc gia

2.2

Cấp bộ

2.3

Cấp tỉnh

 27

 01

 04

 09

03

 06

 04

2.4

Cấp cơ sở

 16

 01

 03

 07

01

 03

 01

2.5

Khác

2.6

TỔNG SỐ

 43

 02

 07

 16

 04

 09

 05

X. Phương

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết