29/06/2017 10:25        

Báo cáo thống kê năm 2017 (tổng hợp về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành trong năm 2016)

STT

Nội dung

Tổng số

Sử dụng ngân sách nhà nước

Không sử dụng ngân sách nhà nước

Cấp quốc gia

Cấp bộ

Cấp tỉnh

Cấp cơ sở

A

Tổng số

35

01

 

11

 23

 

I

Số lượng nhiệm vụ

 35

 01

 11

 23

II

Kinh phí (triệu đồng)

 23.482,470

 2.970

 11.227,554

 2.689,018

 6.595,898

2.1

Ngân sách nhà nước

 16.186,327

 2.970

 

 11.227,554

 1.988,773

 

2.2

Nguồn tự có của tổ chức

7.296,143

 

 

  

700,245

 2.808,225

2.3

Nguồn khác

 

 

 

 3.787,673

B

Chia theo lĩnh vực nghiên cứu

I

Khoa học tự nhiên

02

01

01

1.1

Số lượng nhiệm vụ

 02

 01

 01

1.2

Kinh phí (triệu đồng)

1.691,650

 1.534,050

 110

 47,600

Ngân sách nhà nước

1.634,050

 

 

 1.534,050

 100

 

Nguồn tự có của tổ chức

57,600

 

 

 

 

 10

       47,600

Nguồn khác

II

Khoa học kỹ thuật-công nghệ

03

01

 02

2.1

Số lượng nhiệm vụ

 03

           01

 02

2.2

Kinh phí (triệu đồng)

2.169,928

 549,144

 238,949

 1.381,835

Ngân sách nhà nước

733,967

 

 

 549,144

 184,823

 

Nguồn tự có của tổ chức

1.435,961

 

 

 

 

 54,126

  1.381,835

Nguồn khác

III

Khoa học nông nghiệp

15

01

04

10 

3.1

Số lượng nhiệm vụ

 15

 01

 04

10 

3.2

Kinh phí (triệu đồng)

13.515,673

 2.970

 5.204,381

 1.503,119

 3.838,173

Ngân sách nhà nước

9.160,381

2.970

 

5.204,381

 986

 

Nguồn tự có của tổ chức

4.355,292

 

 

 

517,119

 50,500

Nguồn khác

 

 

 

 3.787,673

IV

Khoa học y-dược

05

04

01

4.1

Số lượng nhiệm vụ

 05

 04

01

4.2

Kinh phí (triệu đồng)

4.727,909

 3.310,619

 89

 1.328,290

Ngân sách nhà nước

3.378,619

 

 

3.310,619

 68

 

Nguồn tự có của tổ chức

1.349,290 

 

 

 

 

21 

 1.328,290

Nguồn khác

V

Khoa học xã hội

08

01

07

5.1

Số lượng nhiệm vụ

08

 01

 07

5.2

Kinh phí (triệu đồng)

1.236,310

  629,360

 606,950

Ngân sách nhà nước

1.163,31

 

 

  629,360

 533,950

Nguồn tự có của tổ chức

73

73 

Nguồn khác

VI

Khoa học nhân văn

02

02

6.1

Số lượng nhiệm vụ

02

 02

6.2

Kinh phí (triệu đồng)

140

 140

Ngân sách nhà nước

115

 115

Nguồn tự có của tổ chức

25

25 

Nguồn khác

X.Phương
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết