Database 'dbo' does not exist. Make sure that the name is entered correctly. Danh mục văn bản mới liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 4/2017
       
  09/06/2017 16:13        

Danh mục văn bản mới liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 4/2017

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng; phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 21/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 1456/QĐ-BNN-QLCL ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

Quyết định số 397/QĐ-CN-MTCN ngày 04/4/2017 của Cục Chăn nuôi về việc ban hành Hướng dẫn phương án bảo vệ môi trường trong khu chăn nuôi tập trung.

Văn bản của Bộ Tài chính

Quyết định số 645/QĐ-BTC ngày 11/4/2017 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 09/2017/TT-BTC ngày 06/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia.

Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục các loại động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Thông tư số 10/2017/TT-BGTVT ngày 04/4/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các công trình biển.

Văn bản của Bộ Xây dựng

Quyết định số 299/QĐ-BXD ngày 12/4/2017 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành sản xuất vật liệu xây dựng đến năm 2020".

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT ngày 04/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư".

Văn bản của Bộ Y tế

Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống".

 

Linh CC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Liên kết