20/02/2020 10:31        

Các biểu mẫu đăng ký thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở


Các văn bản liên quan
:

* Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định mức hỗ trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; nội dung và định mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tính Khánh Hòa

* Quyết định 07/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Các biểu mẫu/ phụ lục:

1.Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệi cấp cơ sở

2. Danh mục tổng hợp các đề tài cấp cơ sở

3. Biên bản họp hội đồng kh&cn tư vấn xác định đề tài cấp cơ sở.

4. Nhận xét và đánh giá đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

5. Phiếu đánh giá đề xuất nhiệm vụ cấp cơ sở

7. Thuyết minh đề tài cơ sở

8. Thuyết minh dự án cấp cơ sở

9. Thuyết minh đề tài xã hội nhân văn cấp cơ sở

10. Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp cơ sở

11. Phiếu nhận xét hồ sơ đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ

12. Phiếu nhận xét hồ sơ đề tài xã hội nhân văn

13. Phiếu nhận xét hồ sơ dự án sản xuất thử nghiệm

14. Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện nhiệm vụ

15. Tóm tắt hoạt động của tổ chức thực hiện nhiệm vụ

16. Phiếu đánh giá hồ sơ đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ

17. Phiếu đánh giá hồ sơ đề tài xã hội nhân văn

18. Phiếu đánh giá hồ sơ dự án sản xuất thử nghiệm

19. Bảng tổng hợp điểm xét duyệt đề cương nhiệm vụ

20. Biên bảng họp Hội đồng KHCN xét duyệt đề cương nhiệm vụ

21. Đơn đề nghị đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN

22. Hướng dẫn báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ KHCN

23. Biên bảng đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN

24. Phiếu nhận xét kết quả nhiệm vụ KHCN

25. Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá cấp cơ sở

26. Quyết định phê duyệt và công bố kết quả

27. Phiếu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN

28. Biên bảng kiểm phiếu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết