19/07/2017 15:03        

Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp KH&CN năm 2016

Thực hiện quy định tại Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; thực hiện đề nghị tại công văn số 362/PTTTDN-DN ngày 10/7/2017 của Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN – Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình đăng ký và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp KH&CN tại địa phương; Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị quý Công ty báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 theo phụ lục đính kèm.

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý Công ty. HH
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết