18/01/2017 14:22        

Lấy ý kiến Đề nghị xây dựng Nghị quyết Ban hành chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ lập hồ sơ Đề nghị xây dựng Nghị quyết Ban hành chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện quy định tại Điều 113 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý cho Dự thảo Nghị quyết.

Các ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ:

Phòng Công nghệ và Thị trường Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa

01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa; ĐT 058.3816884

* Tải về tại đây:

- Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết

- Báo cáo đánh giá tác động

- Báo cáo tổng kết thực trạng liên quan đến chính sách

- Đề cương Nghị quyết

Đ.Mãi

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết