09/01/2017 16:49        

Tình hình đánh giá trình độ công nghệ theo Thông tư 14/2014/TT-BKHCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nguyễn Đinh Mãi
Năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đánh giá hiện trạng và trình độ công nghệ các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn tỉnh Khánh Hòa cho 07 ngành: Sản xuất chế biến thực phẩm; Sản xuất đồ uống; Dệt; Sản xuất trang phục; Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; Sản xuất phương tiện vận tải khác

Thời gian thực hiện: Từ tháng 04/2015 – 09/2016

Trên cơ sở thu thập thông tin của 200 DN được chọn mẫu để tính tổng điểm của 4 nhóm tiêu chí (t) cùng tính hệ số đóng góp công nghệ (Tcc) làm căn cứ xét phân loại trình độ công nghệ cho từng DN, từng ngành và toàn ngành.

·                     Kết quả phân loại trình độ công nghệ theo ngành của 200 DN có phiếu khảo sát đạt chất lượng được trình bày trong sau

Phân loại trình độ công nghệ theo ngành của 200 DN có Phiếu Khảo sát đạt chất lượng

STT

Tên ngành

Mã ngành

Điểm số của 4 thành phần công nghệ

Tổng điểm (tN)

Hệ số đóng góp của CN

(Tcc/N)

Phân loại trình độ CN

TN

HN

IN

ON

Lạc hậu

Trung bình

Trung bình tiên tiến

Tiên tiến

1

Sản xuất chế biến thực phẩm

C.10

24

11

12

13

60

0,58

 

 

x

 

2

Sản xuất đồ uống

C.11

22

10

13

14

59

0,57

 

x

 

 

3

Dệt

C.13

21

7

12

12

52

0,49

 

x

 

 

4

Sản xuất trang phục

C.14

22

11

10

10

53

0,53

 

x

 

 

5

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa

C.16

25

10

11

10

56

0,55

 

x

 

 

6

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn

C.25

26

11

11

8

56

0,54

 

x

 

 

7

Sản xuất phương tiện vận tải khác

C.30

19

13

14

18

64

0,61

 

 

x

 

Kết quả khảo sát phân loại trình độ công nghệ của 7 ngành được thể hiện qua 7 biểu đồ hình thoi sau đây:

-                                    Ngành Sản xuất chế biến thực phẩm (C.10): Trung bình-tiên tiến

-                                    Ngành Sản xuất đồ uống (C.11): Trung bình

-                                    Ngành Dệt (C.13): Trung bình

-                                    Ngành Sản xuất trang phục (C.14): Trung bình

-                                    Ngành Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (C.16): Trung bình.

-                                    Ngành Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (C.25): Trung bình

-                                    Ngành Sản xuất phương tiện vận tải khác (C.30): Trung bình – Tiên tiến.

Trong 7 ngành công nghiệp đã được điều tra khảo sát đánh giá trình độ công nghệ, không có ngành nào đạt trình độ công nghệ tiên tiến cũng như không có ngành nào đạt đạt trình độ công nghệ lạc hậu; Có 4 ngành đạt trình độ công nghệ trung bình (C.14, C.16, C.25 và C.30) và 3 ngành còn lại đạt trình độ công nghệ trung bình tiên tiến (C.10, C.11, C.13). Điều này phản ánh đúng hiện trạng trình độ công nghệ các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Khánh Hòa.

·                     Kết quả phân loại trình độ công nghệ cho toàn ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Khánh Hòa.

Trên cơ sở tham khảo số liệu trong Bảng 2.11 để tính điểm cho 4 thành phần công nghệ theo ngành (T, H, I, O), cụ thể như sau:

- Thành phần thiết bị công nghệ (Tn) có điểm số biến thiên trong khoảng từ 19 đến 26 điểm, từ đó tính điểm trung bình của thành phần Tn là:      Tn = 22 điểm;

- Thành phần nhân lực (Hn) có điểm số biến thiên trong khoảng từ 7 đến 13 điểm; từ đó tính điểm trung bình của thành phần Hn là: Hn = 11 điểm;

- Thành phần thông tin (In) có điểm số biến thiên trong khoảng từ 11 đến 14 điểm; từ đó tính điểm trung bình của thành phần In là: In = 12 điểm;

- Thành phần tổ chức, quản lý (Oi) có điểm số biến thiên trong khoảng từ 11 đến 14 điểm; từ đó tính điểm trung bình của thành phần On là: On = 12 điểm;

- Tổng điểm của 4 thành phần (Tn, Hn, In, On) là: 22 + 11+ 12 + 12 = 57 điểm.

- Hệ số đóng góp công nghệ Tcc:

         Tcc =  x  x  x  = 0,56

Số liệu tính toán cho thấy toàn ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Khánh Hòa có: t = 57 điểm và Tcc = 0,56 được xếp loại trình độ công nghệ Trung bình, trong đó:

- Tn = 22 điểm < 27 điểm: Thành phần Tn có mức độ tác động Trung bình đối với trình độ công nghệ của toàn ngành;

- Hn = 11 điểm < 13 điểm: Thành phần Hn có mức độ tác động Trung bình đối với trình độ công nghệ của toàn ngành;

- In = 12 điểm > 11 điểm: Thành phần In có mức độ tác động Mạnh đối với trình độ công nghệ của toàn ngành;

- On = 12 điểm < 14 điểm: Thành phần On có mức độ tác động Khá mạnh đối với trình độ công nghệ của toàn ngành.

Dự kiến trong năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung đánh giá cụ thể cho 1 ngành hẹp duy nhất là chế biến thủy sản.

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết