03/11/2016 16:12        

Các văn bản mới ban hành liên quan đến Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 8/2016

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị quyết số 65/NQ-CP ngày 27/7/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam.

Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 27/7/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam.

Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 02/8/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định khung về Hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ác-hen-ti-na.

Nghị định số 102/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc quy định điều kiện kinh doanh thuốc.

Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Nghị định số 111/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển.

Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020.

Quyết định số 1649/QĐ-TTg ngày 23/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Văn bản của Bộ Công thương

Thông tư số 14/2016/TT-BCT ngày 05/8/2016 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Ngày 19/7/2016, Bộ Công Thương ban hành các quyết định: Quyết định số 2999/QĐ-BCT; Quyết định số 2998/QĐ-BCT; Quyết định số 3000/QĐ-BCT; Quyết định số 3001/QĐ-BCT về việc chỉ định và ủy quyền tổ chức giám định hàm lượng lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 3177/QĐ-BNN-TCTS ngày 29/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động phát triển nuôi tôm nước lợ 6 tháng cuối năm 2016.

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 1276/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - HCT Co., Ltd. - KR0032.

Quyết định số 1277/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - KOSTEC Co., Ltd. - KR0041.

Quyết định số  1279/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - IBM RTP EMC Test Labs - US0005.

Quyết định số 1280/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - DT&C Co., Ltd. - KR0034.

Quyết định số 1283/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - SK Tech Co., Ltd. - KR0007.

Quyết định số 1285/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - UL Verfication Services Inc. (formerly UL CCS) - US0104.

Quyết định số 1342/QĐ-BTTTT ngày 01/8/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng thử nghiệm - Phòng Đo kiểm Viễn thông thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông FTS.

Quyết định số 1350/QĐ-BTTTT ngày 02/8/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Nemko Korea Co., Ltd. - KR0026.

Quyết định số 1351/QĐ-BTTTT ngày 02/8/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - SAMSUNG Electronics Co., Ltd. CS & Environment Center - KR0004.

Văn bản của Bộ Xây dựng

Thông tư số 23/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành.

Văn bản của Cục Quản lý Dược

Quyết định số 361/QĐ-QLD ngày 19/8/2016 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Văn bản của Tổng cục Hải quan

Ngày 29/7/2016, Tổng cục Hải Quan ban hành các quyết định: Quyết định số 2406/QĐ-TCHQ; Quyết định số 2407/QĐ-TCHQ; Quyết định số 2408/QĐ-TCHQ; Quyết định số 2409/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Ngày 29/8/2016, Tổng cục Hải quan ban hành các quyết định: Quyết định số 2819/QĐ-TCHQ; Quyết định số 2820/QĐ-TCHQ; Quyết định số 2821/QĐ-TCHQ; Quyết định số 2822/QĐ-TCHQ; Quyết định số 2823/QĐ-TCHQ; Quyết định số 2824/QĐ-TCHQ; Quyết định số 2825/QĐ-TCHQ; Quyết định số 2826/QĐ-TCHQ; Quyết định số 2827/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Chương trình phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2016-2020..

Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2016-2020.

Linh CC

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết