28/06/2016 16:13        

UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Chương trình phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh giai đoạn 2016-2020

Chương trình phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt theo quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 13/6/2016.

Mục tiêu của Chương trình tiếp tục nâng cao nhận thức cộng đồng, các tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm đặc trưng trong việc xây dựng, bảo vệ, phát triển thương hiệu và giá trị của sản phẩm; Tiếp tục xác lập quyền (đăng ký bảo hộ) nhãn hiệu chứng nhận/nhãn hiệu tập thể/chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương trong tỉnh; Mở rộng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ra nước ngoài cho các sản phẩm đặc trưng có giá trị kinh tế cao, có tiềm năng xuất khẩu; Phát triển các nhãn hiệu chứng nhận/nhãn hiệu tập thể đã được bảo hộ.

Vời mục tiêu trên, chương trình phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ đặc trưng, thế mạnh của địa phương, như: Xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến năm 2020; Tiếp tục bảo vệ và phát triển các nhãn hiệu đã được xác lập quyền sở hữu trí tuệ; Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ra nước ngoài cho các sản phẩm xuất khẩu;

Chương trình cũng hỗ trợ áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, quản lý nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm được xác lập quyền sở hữu trí tuệ, như: Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, quy trình sản xuất, áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến (VietGAP, Global GAP, HACCP, ISO 9001,...) để nâng cao chất lượng, giá trị, khả năng cạnh tranh của sản phẩm đặc trưng, thế mạnh; Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nhằm phục hồi, phục tráng, chọn lọc các giống cây trồng đặc trưng, cải thiện kỹ thuật canh tác, phòng chống sâu bệnh và thu hái, bảo quản sau thu hoạch; Đổi mới công nghệ chế biến và hỗ trợ xây dựng mô hình, tập huấn chuyển giao kỹ thuật.

Đồng thời chương trình cũng hỗ trợ thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá nhãn hiệu được xác lập quyền, như: Nghiên cứu thị trường, ngành hàng và hỗ trợ phát triển hoạt động tiếp thị, phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu của các sản phẩm, dịch vụ đặc trưng, thế mạnh; Gắn kết việc quảng bá thương hiệu và phát huy giá trị của sản phẩm mang nhãn hiệu trong các lễ hội văn hóa của địa phương; Tổ chức xây dựng và kết nối chuỗi phân phối cho các sản phẩm mang nhãn hiệu; Đa dạng hóa các hình thức quảng bá các nhãn hiệu qua phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng việc sử dụng các trang thông tin điện tử nhằm giới thiệu và quảng bá sản phẩm mang nhãn hiệu cho các tổ chức sử dụng, quản lý, khai thác nhãn hiệu; Tổ chức, tham gia các hội chợ, triển lãm, tổ chức các buổi công bố thương hiệu, trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm mang nhãn hiệu tại các địa phương trong nước.

Để thực hiện các mục tiêu và nội dung trên, Chương trình phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh cũng đã phân công rõ trách nhiệm của từng sở ngành, địa phương và các tổ chức cá nhân liên quan.

* Xem toàn văn ”Chương trình phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020” tại đây.

Đức Hiền
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết