31/05/2016 09:16        

Xin ý kiến góp ý dự thảo các văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ kinh phí phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020

Ngày 06/4/2016, UBND tỉnh có thông báo số 140/TB-UBND về kết luận cuộc họp thường kỳ tháng 3/2016, trong đó có nội dung giao Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng và tham mưu Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao; trên cơ sở kết quả chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh giai đoạn 2011-2015; các chủ trương chính sách của trung ương và của tỉnh; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo các văn bản của UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân ban hành “Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ kinh phí phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020”.

Để đảm bảo chất lượng, đúng quy trình tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia góp ý kiến cho dự thảo.

Văn bản góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 05/6/2016 để tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo, tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân ban hành “Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ kinh phí phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020”.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp thực hiện của Quý cơ quan./.

Gửi kèm các văn bản dự thảo: (tải về)

- Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ kinh phí phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020;

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết.

Đức Hiền
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết