02/06/2016 11:17        

Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa

                                   GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

                                             TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2016

Hiện nay, có rất nhiều công trình nghiên cứu đã được triển khai ứng dụng hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa. Để có được điều này đòi hỏi sự đóng góp rất to lớn nhưng thầm lặng của nhiều tập thể và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đam mê lao động sáng tạo.

Để thể hiện sự công nhận, tôn vinh, quan tâm, khích lệ của tỉnh Khánh Hòa đối với các tập thể và cá nhân đã cống hiến, đóng góp nổi bật về khoa học và công nghệ cho tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TẶNG GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀ AI

Bao gồm: Tổ chức, cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài có công trình khoa học và công nghệ, cụm công trình khoa học và công nghệ xuất sắc, có giá trị về khoa học và công nghệ, có tính khả thi đã nghiên cứu, công bố và áp dụng hiệu quả tại tỉnh Khánh Hòa. Cơ quan Nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc xét tặng Giải thưởng.

* Chú thích: Công trình khoa học và công nghệ, cụm công trình khoa học và công nghệ (gọi tắt là công trình) là sản phẩm của lao động sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, bao gồm: Công trình nghiên cứu khoa học; Công trình nghiên cứu phát triển công nghệ; Công trình ứng dụng công nghệ.

TÁC GIẢ CÔNG TRÌNH ĐƯỢC TẶNG GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA CÓ NHỮNG QUYỀN LỢI GÌ?

Thứ nhất, có nhiều mức Giải thưởng dành cho nhiều loại đối tượng có giá trị.

* Cơ cấu Giải thưởng bao gồm:

a) Đối với công trình nghiên cứu khoa học:

01 giải A, 01 giải B, 02 giải C, 03 giải Khuyến khích.

b) Đối với công trình nghiên cứu phát triển công nghệ:

01 giải A, 01 giải B, 02 giải C, 03 giải Khuyến khích.

c) Đối với công trình ứng dụng công nghệ:

01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 06 giải khuyến khích.

* Mức thưởng của từng Giải:

- Giải A trị giá = 103.500.000 đ

- Giải B trị giá = 57.500.000 đ

- Giải C trị giá = 34.500.000 đ

- Giải Khuyến khích trị giá = 11.500.000 đ

Thứ hai, được nhận Bằng Chứng nhận Giải thưởng khoa học và công nghệ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và được hưởng các quyền lợi khác có liên quan đến Giải thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thứ ba, các tác giả có công trình đoạt giải A được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thứ tư, được tham dự Lễ trao Giải thưởng.

                                                                  ĐIỀU KIỆN XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Công trình được thực hiện trên phạm vi tỉnh Khánh Hòa và phục vụ trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Khánh Hòa.

2. Công trình phải có hồ sơ hợp lệ, được công bố, ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 03 năm hoặc đã ứng dụng đổi mới sáng tạo có hiệu quả trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng.

3. Đối với công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước phải được đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật.

4. Công trình không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại về nội dung và kết quả của công trình tại thời điểm xét thưởng.

5. Công trình không vi phạm pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam cam kết.

6. Công trình chưa được tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ ở cấp tỉnh hoặc ở cấp cao hơn.

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Qua 3 Hội đồng: Cấp cơ sở, Chuyên ngành và cấp tỉnh

* Thời gian và thời hạn xét tặng Giải thưởng

- Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa được xét tặng và công bố 05 năm một lần, năm đầu tiên trao giải: năm 2016.

- Thể lệ Giải thưởng sẽ ban hành vào tháng 6 năm 2016.

Thông tin chi tiết về Giải thưởng: (tải về tại đây)

* (Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa)


* Quyết định ban hành Thể lệ Giải thưởng Khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa năm 2016

* Phụ lục các Biểu mẫu
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Liên kết