09/05/2016 16:22        

Các văn bản mới liên quan đến Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng (4/2016)

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về việc quản lý vật liệu xây dựng.

Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Văn bản của Bộ Công thương

Quyết định số 1386/QĐ-BCT ngày 08/4/2016 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D giáp lưng đối với mặt hàng xăng dầu gửi Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong.

Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 652/QĐ-BTNMT ngày 30/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Quyết định số 654/QĐ-BTNMT ngày 30/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Quyết định số 656/QĐ-BTNMT ngày 30/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Quyết định số 657/QĐ-BTNMT ngày 30/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ thị số 2956/CT-BNN-QLCL ngày 13/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 23/3/2016 của Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch.

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 07/2016/TT-BTTTT ngày 17/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay".

Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành".

Văn bản của Cục Quản lý Dược

Quyết định số 103/QĐ-QLD ngày 23/3/2016 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 209 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 93.

Quyết định số 104/QĐ-QLD ngày 23/3/2016 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 04 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất lần đầu, phối hợp hoạt chất lần đầu hoặc dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 93.

Quyết định số 105/QĐ-QLD ngày 23/3/2016 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất lần đầu, phối hợp hoạt chất lần đầu hoặc dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 93.

Quyết định số 106/QĐ-QLD ngày 23/3/2016 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 03 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 93.

Văn bản của Tổng cục Hải quan

 Ngày 01/4/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 856/QĐ-TCHQ và Quyết định số 857/QĐ-TCHQ Về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 890/QĐ-TCHQ ngày 06/4/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Ngày 07/4/2016, Tổng cục Hải quan ban hành các quyết định: Quyết định số 902/QĐ-TCHQ; Quyết định số 903/QĐ-TCHQ và Quyết định số 904/QĐ-TCHQ Về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 907/QĐ-TCHQ ngày 08/4/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Ngày 12/4/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 940/QĐ-TCHQ và Quyết định số 941/QĐ-TCHQ Về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 1003/QĐ-TCHQ ngày 15/4/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 1093/QĐ-TCHQ ngày 22/4/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 1103/QĐ-TCHQ ngày 25/4/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt “Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020”.

M.Linh

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết