14/04/2016 16:37        

Các văn bản mới liên quan đến Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng (03/2016)

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Văn bản của Bộ Công thương

Thông tư số 02/2016/TT-BCT ngày 11/03/2016 quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2016.

Quyết định số 818/QĐ-BCT ngày 03/3/2016 của Bộ Công Thương về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Quyết định số 819/QĐ-BCT ngày 03/3/2016 của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ.

Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 10/3/2016 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu.

Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư số 02/2016/TT-BTNMT ngày 29/02/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000.

Thông tư số 03/2016/TT-BTNMT ngày 10/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Quyết định số 637/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Quyết định số 638/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Quyết định số 653/QĐ-BTNMT ngày 30/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 233/QĐ-BTTTT ngày 18/02/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng thử nghiệm - Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1.

Quyết định số 237/QĐ-BTTTT ngày 19/02/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm: MICOM Labs - US0159.

Quyết định số 238/QĐ-BTTTT ngày 19/02/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm: SGS North America. INC - US0186.

Quyết định số 239/QĐ-BTTTT ngày 19/02/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm: Curtis-Straus LLC, A Wholly owned subsidiary of Bureau Veritas consumer products services - US0106.

Quyết định số 240/QĐ-BTTTT ngày 19/02/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm: Oracle America, Inc - US0073.

Quyết định số 241/QĐ-BTTTT ngày 19/02/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm: EMC Corporation - US0064.

Quyết định số 329/QĐ-BTTTT ngày 11/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm: Samsung Electronics., Ltd. - CS & Environment Center - KR0004.

Quyết định số 330/QĐ-BTTTT ngày 11/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm: Cetecom Inc - US0187.

Quyết định số 331/QĐ-BTTTT ngày 11/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm: Hewlett Packard Enterprise, Roseville Hardware Test & Compliance - US0008.

Văn bản của Bộ Y tế

Thông tư số 06/2016/TT-BYT ngày 08/3/2016 của Bộ Y tế về việc quy định ghi nhãn thuốc.

Văn bản của Cục Quản lý Dược

Quyết định số 76/QĐ-QLD ngày 11/3/2016 của Cục Quản lý Dược về việc ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc và rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam.

Quyết định số 91/QĐ-QLD ngày 22/3/2016 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và rút số đăng đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam.

Quyết định số 99/QĐ-QLD ngày 23/3/2016 của Cục Quản lý Dược về việc cấp số đăng ký sản xuất gia công trong nước cho 02 thuốc được phép lưu hành tại Việt Nam.

Quyết định số 108/QĐ-QLD ngày 23/3/2016 của Cục Quản lý Dược về việc ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi và rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam.

Quyết định số 110/QĐ-QLD ngày 23/3/2016 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam.

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết