29/03/2016 09:29        

Hướng dẫn hồ sơ tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2016

Hồ sơ tham dự của tổ chức, doanh nghiệp bao gồm:

1. Bản đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG); (theo mẫu)

2. Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp;

3. Báo cáo tự đánh giá theo 7 tiêu chí của GTCLQG;

4. Tài liệu chứng mính về việc áp dụng Hệ  thống  quản  lý  chất  lượng  tiên tiến;

5. Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản  phẩm hàng  hoá  chính với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

6. Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và kết quả quan trắc hằng năm theo luật định trong 3 năm gần nhất;

7. Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà  nước  và thực hiện chế độ bảo  hiểm  xã  hội  đối với người  lao động  hằng năm trong 3 năm gần nhất;

8. Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (nếu có).

*Tải về tại đây:

             - Mẫu Bản đăng ký tham dự GTCLQG;

             - 7 tiêu chí của GTCLQG
 
An error has occurred. Error: Tin liên quan is currently unavailable.
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết