28/03/2016 22:10        

Đôn đốc triển khai thực hiện chuyển đổi mã số, xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành khoa học và công nghệ

Ngày 04/3/2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 146/SKHCN-VP về việc triển khai thực hiện chuyển đổi mã số, xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành khoa học và công nghệ gửi các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, trong đó đề nghị Báo cáo phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành khoa học và công nghệ về gửi hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1845/UBND-VX ngày 23/3/2016 về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT/BKHCN-BNV ngày 11/01/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

- Lập và báo cáo Phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức ngành khoa học và công nghệ (theo hướng dẫn tại Công văn số 146/SKHCN-VP ngày 04/3/2016 của Sở KH&CN).

- Báo cáo Kết quả chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ của đơn vị (theo Mẫu 1).

- Căn cứ số lượng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ, nhu cầu của đơn vị và tiêu chuẩn của từng hạng chức danh Báo cáo đề xuất số lượng chỉ tiêu thi thăng hạng của từng hạng chức danh viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (theo Mẫu 2).

Thời gian và nơi nhận báo cáoCơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, thẩm định và gửi toàn bộ các Báo cáo trên và kèm Hồ sơ theo hướng dẫn tại Công văn số 146/SKHCN-VP ngày 04/3/2016 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa ( địa chỉ: số 01 Trần Phú – Nha Trang) chậm nhất ngày 12/4/2016, đồng thời gửi file mềm các Báo cáo theo địa chỉ email: pttquyen@khanhhoa.gov.vn  để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo đúng thời gian quy định.

            - Mẫu 1 (tải về)

            - Mẫu 2 (tải về)

HH

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết