25/03/2016 20:18        

7 Tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Tiêu chí 1: Vai trò của Lãnh đạo (120 điểm)
Tiêu chí 2: Chiến lược hoạt động (85 điểm)
Tiêu chí 3: Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường (85 điểm)
Tiêu chí 4: Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90 điểm)
Tiêu chí 5: Quản lý, phát triển nguồn nhân lực (85 điểm)
Tiêu chí 6: Quản lý quá trình (85 điểm)
Tiêu chí 7: Kết quả hoạt động (450 điểm)
   (Tải đầy đủ nội dung tiêu chí tại đây)
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết