08/03/2016 15:00        

Triển khai thực hiện chuyển đổi mã số, xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành khoa học và công nghệ

Để triển khai các Thông tư liên tịch của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành công văn số 146/SKHCN-VP ngày 04/3/2016 đề nghị các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa quan tâm thực hiện những nội dung chính sau đây:

1. Lập phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức (kể cả người đứng đầu đơn vị sự nghiệp đang giữ chức danh cần chuyển đổi) thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại Thông tư liên tịch của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ, gồm các Thông tư liên tịch sau:

- Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT/BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT/BKHCN-BNV);

- Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT/BKHCN-BNV ngày 11/01/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT/BKHCN-BNV);

2. Khi chuyển đổi mã số, xếp lương của viên chức hiện giữ vào chức danh nghề nghiệp viên chức được nêu tại các Thông tư quy định chức danh nghề nghiệp viên chức ngành khoa học và công nghệ, không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

3. Việc lập phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức ngành khoa học và công nghệ được thực hiện đúng theo hướng dẫn quy định tại Thông tư quy định chức danh nghề nghiệp viên chức ngành khoa học và công nghệ.

Lưu ý: Chỉ lập Phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch viên chức thuộc ngành khoa học và công nghệ căn cứ theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BNV  ngày 05/10/2006 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành khoa học và công nghệ.

4. Hồ sơ xét chuyển đổi mã số, xếp lương viên chức, bao gồm:

- Các loại văn bằng, chứng chỉ có liên quan;

- Quyết định lương gần nhất.

- Bản sao bảo hiểm xã hội (đối với viên chức giữ chức danh cao đẳng trước đây, nay phải chuyển sang chức danh hạng IV theo Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT/BKHCN-BNV);

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sự nghiệp chịu trách nhiệm kiểm tra về văn bằng, chứng chỉ, lương hiện hưởng của viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; và đảm bảo tính chính xác các tiêu chí thống kê theo danh sách viên chức (theo biểu mẫu Báo cáo Phương án đính kèm);

* Khi thực hiện mẫu báo cáo cần lưu ý:

- Không tự ý chèn thêm cột và nội dung đã quy định trong biểu mẫu;

- Báo cáo được sắp xếp theo thứ tự theo từng nhóm chức danh nghề nghiệp; và theo thứ tự từ hạng cao xuống hạng thấp.

5. Thời gian và nơi nhận báo cáo: 

- Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, thẩm định và gửi toàn bộ Báo cáo phương án bổ nhiệm của các đơn vị trực thuộc và kèm hồ sơ  đóng thành tập gồm: Bản sao Quyết định lương gần nhất, bản sao Bảo hiểm xã hội đối với trường hợp nêu trên của các viên chức có tên theo thứ tự trong danh sách Báo cáo phương án bổ nhiệm gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa ( địa chỉ: số 01 Trần Phú – Nha Trang), đồng thời gửi file mềm Báo cáo phương án bổ nhiệm theo địa chỉ email: pttquyen@khanhhoa.gov.vn  để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thời gian gửi báo cáo: trước ngày 10/5/2016.

Trong quá trình triển khai có vấn đề gì chưa rõ liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ (thông qua Văn phòng Sở, điện thoại: 3561563 hoặc Sở Nội vụ Khánh Hòa (thông qua phòng Công chức, Viên chức, điện thoại: 3828492) để được xem xét giải quyết.

* Tải về Biểu mẫu Báo cáo Phương án đính kèm

HH

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết