18/01/2016 09:42        

Các văn bản mới ban hành liên quan đến tiêu chuẩn đo lường chất lượng, xuất nhập khẩu


Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bô-li-va-ri-a-na Vê-nê-xu-ê-la về các dự án hợp tác nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2018".

Văn bản của Bộ Công thương

Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc.

Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24/11/2015 của Bộ Công Thương về việc quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 8/12/2015 của Bộ Công Thương về việc quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Thông tư số 46/2015/TT-BCT ngày 11/12/2015 của Bộ Công Thương quy định kiểm tra về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Thông tư số 47/2015/TT-BCT ngày 11/12/2015 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước.

Thông tư số 48/2015/TT-BCT ngày 14/12/2015 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi Thông tư 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc.

Thông tư số 52/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Quyết định số 14073/QĐ-BCT ngày 21/12/2015 của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ.

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư liên tịch số 45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học Công nghệ về việc hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn.

Thông tư số 46/2015/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng.

Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.

Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Văn bản của Bộ Tài chính

     Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Thông tư số 201/2015/TT-BTC ngày 16/12/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018.

Quyết định số 2716/QĐ-BTC ngày 23/12/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi trong lĩnh vực thuế quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư số 59/2015/TT-BTNMT ngày 14/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất.

Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 3447/QĐ-BKHCN ngày 01/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Cáp dự ứng lực bọc epoxy từng sợi đơn.

Quyết định số 3448/QĐ-BKHCN ngày 01/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia: Tiêu chuẩn Khảo sát độ sâu trong lĩnh vực hàng hải và Tiêu chuẩn Hải đồ vùng nước cảng biển và luồng hàng hải.

Quyết định số 3551/QĐ-BKHCN ngày 8/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Vật liệu kẻ đường phản quang - Bột kẽm sử dụng trong sơn.

Văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 1/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Văn bản của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thông tư số 46/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe tời điện chạy trên ray; pa lăng xích kéo tay có tải trọng từ 1.000kg trở lên; trục tải giếng đứng; trục tải giếng nghiêng; sàn biểu diễn di động và nồi gia nhiệt dầu.

 Thông tư số 48/2015/TT-BLĐTBXH ngày 8/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Sàn nâng dùng để nâng người.

Thông tư số 49/2015/TT-BLĐTBXH ngày 8/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.

Thông tư số 50/2015/TT-BLĐTBXH ngày 8/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống lạnh.

 Thông tư số 51/2015/TT-BLĐTBXH ngày 8/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên.

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 14/12/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các quyết định: Quyết định số 2289/QĐ-BTTTT, Quyết định số 2290/QĐ-BTTTT, Quyết định số 2291/QĐ-BTTTT, Quyết định số 2292/QĐ-BTTTT, Quyết định số 2293/QĐ-BTTTT Về việc thừa nhận phòng thí nghiệm.

Quyết định số  2294/QĐ-BTTTT ngfay 15/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - TUV SUD America Inc. - US0102.

Quyết định số 2295/QĐ-BTTTT ngày 15/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Hewlett-Packard Company, Roseville Hardware Test & Compliance - US0008.

Quyết định số 2296/QĐ-BTTTT ngày 15/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Korea Technology Institute Co., Ltd. - KR0023.

Quyết định số 2297/QĐ-BTTTT ngày 15/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - National Technical Systems (NTS) - US0054.

Văn bản của Bộ Y tế

Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ Y tế Quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Quyết định số 5530/QĐ-BYT ngày 25/12/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm.

Văn bản của Cục quản lý dược

Quyết định số 667/QĐ-QLD ngày 17/12/2015 của Cục Quản lý Dược về việc cấp số đăng ký sản xuất gia công trong nước cho 03 thuốc được phép lưu hành tại Việt Nam.

Quyết định số 683/QĐ-QLD ngày 21/12/2015 của Cục Quản lý Dược về việc ngừng nhập khẩu, ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc.

M.Linh - TĐC

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết