01/12/2015 14:23        

Góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tăng cường năng lực, đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cho cơ quan quản lý nhà nước về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ, hạt nhân”

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 8058/UBND-VX ngày 24/11/2015 V/v giao chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thuộc tỉnh góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực, đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cho cơ quan quản lý nhà nước về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ, hạt nhân” do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì soạn thảo.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự thảo nêu trên. Văn bản góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/12/2015 để tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh theo quy định.

*Tải về: Chi tiết nội dung dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực, đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cho cơ quan quản lý nhà nước về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ, hạt nhân”.

HH
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết