15/10/2015 10:53        

Danh mục đề tài KH&CN cấp cơ sở thuộc kế hoạch KH&CN năm 2016

Danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở thuộc kế hoạch KHCN năm 2016 được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 2773/QĐ-UB ngày 05/10/2015. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hướng dẫn các Sở, ngành, đơn vị, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện quản lý các đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở theo quy định.

Sở, ngành, đơn vị, UBND huyện, thị xã, thành phố có đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở được phê duyệt tại Quyết định trên có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng các quy định đã được ban hành.

* Quyết định và danh mục đề tài đính kèm

HH

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết