15/10/2015 10:07        

Các văn bản mới ban hành (tháng 9/2015) liên quan đến tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, xuất nhập khẩu

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp.

Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 24/9/2015 của Chính phủ về việc ký Nghị định thư thứ 3 sửa đổi Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Hàn Quốc.

Quyết định số 1684/QĐ-TTg ngày 30/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030.

Văn bản của Bộ Công thương

Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24/9/2015 của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di Lân.

Quyết định số 9416/QĐ-BCT ngày 4/9/2015 của Bộ Công Thương về việc ủy quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 29/2015/TT-BNNPTNT ngày 4/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

Quyết định số 3562/QĐ-BNN-TCTS ngày 01/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch quản lý nghề cá ngừ đại dương ở Việt Nam.

Quyết định số 3638/QĐ-BNN-TCTS ngày 7/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố 50 cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá đủ điều kiện.

Chỉ thị số 7124/CT-BNN-TY ngày 31/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT.

Chỉ thị số 7285/CT-BNN-CN ngày 7/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường quản lý chất cấm trong chăn nuôi.

Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 7/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Văn bản của Bộ Tài chính

Thông tư số 131/2015/TT-BTC ngày 27/8/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xơ staple tổng hợp từ các polyeste thuộc mã hàng 5503.20.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư số 141/2015/TT-BTC ngày 4/9/2015 của Bộ Tài chính về việc dừng thực hiện Thông tư 63/2015/TT-BTC ngày 06/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu.

Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 2295/QĐ-BTNMT ngày 7/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ủy quyền xác nhận đăng ký nhập khẩu, xuất khẩu các chất HCFC.

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 1444/QĐ-BTTTT ngày 28/8/2015của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm Esteck Co., Ltd.-KR0019.

Quyết định số 1447/QĐ-BTTTT ngày 28/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hủy bỏ hiệu lực thừa nhận đối với phòng thử nghiệm International standard technology Co., Ltd.-KR0018.

Văn bản của Cục quản lý dược

Quyết định số 421/QD-QLD ngày 28/7/2015  của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Quyết định số 442/QĐ-QLD ngày 10/8/2015 của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc chứa hoạt chất Biphenyl dimethyl dicarboxylat và thuốc chứa hoạt chất Cefetamet đang lưu hành tại Việt Nam.

Quyết định số 457/QĐ-QLD ngày 17/8/ 2015 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu Công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Văn bản của Tổng cục hải quan

Ngày 7/9/2015, Tổng cục Hải quan ban hành các quyết định: Quyết định số 2601/QĐ-TCHQ, Quyết định số 2602/QĐ-TCHQ, Quyết định số 2603/QĐ-TCHQ, Quyết định số 2604/QĐ-TCHQ, Quyết định số 2605/QĐ-TCHQ, Quyết định số 2606/QĐ-TCHQ, Quyết định số 2607/QĐ-TCHQ, Quyết định số 2608/QĐ-TCHQ, Quyết định số 2609/QĐ-TCHQ, Quyết định số 2610/QĐ-TCHQ, Quyết định số 2611/QĐ-TCHQ, Quyết định số 2612/QĐ-TCHQ Về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 2659/QĐ-TCHQ ngày 14/9/2015  của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thẩm định điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên, áp dụng chế độ ưu tiên, quản lý doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Thông tư 72/2015/TT-BTC.

Quyết định số 2660/QĐ-TCHQ ngày 14/9/2015 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

Quyết định số 2669/QĐ-TCHQ ngày 14/9/2015 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

Quyết định số 2760/QĐ-TCHQ ngày 22/9/2015 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định về kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy soi container.

Ngày 22/9/2015, Tổng cục Hải quan ban hành các quyết định: Quyết định số 2761/QĐ-TCHQ, Quyết định số 2762/QĐ-TCHQ, Quyết định số 2763/QĐ-TCHQ, Quyết định số 2764/QĐ-TCHQ, Quyết định số 2765/QĐ-TCHQ, Quyết định số 2766/QĐ-TCHQ, Quyết định số 2767/QĐ-TCHQ, Về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016-2020 tỉnh Khánh Hòa.

HH (theo Chi cục TC-ĐL-CL Khánh Hòa)
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết