05/10/2015 10:35        

Đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ theo Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN ngày 16/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN ngày 16/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ và Công văn số 278/UBND-VX ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN,

            Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến cơ quan, đơn vị là tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN ngày 16/12/2014 và các biểu mẫu liên quan để tổ chức khoa học và công nghệ tự đánh giá hàng năm, lưu trữ kết quả đánh giá phục nhằm vụ cho công tác đánh giá từ bên ngoài theo quy định cũng như phục vụ các hoạt động khác có liên quan của các tổ chức khoa học và công nghệ về sau.

(Liên hệ: Nguyễn Đình Mãi – Phòng QLCN&TTCN, ĐT: 0917 405 980. Email: nguyendinhmaiqn@gmail.com)

* Mẫu phiếu đánh giá

* Thông tư 38/2014/TT-KHCN

Đ.Mãi
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết