19/09/2014 10:44        

Đăng ký và giao nộp kết quả thực hiện đề tài cấp cơ sở

Căn cứ quy định tại Điều 10 và Điều 12 tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN); thực hiện chức năng quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đề nghị các đơn vị chủ trì, thực hiện đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu năm 2013 và chuẩn bị nghiệm thu năm 2014 đăng ký và giao nộp kết quả thực hiện đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu. Thủ tục như sau:

- Đối với đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu:

Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở gửi hồ sơ và thủ tục đăng ký về Sở KH&CN trước ngày 30/9/2014.

- Đối với đề tài cấp cơ sở chuẩn bị nghiệm thu:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đề tài KH&CN cấp cơ sở (gọi là nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở) được nghiệm thu chính thức, tổ chức chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm đăng ký và giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở về Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa.

- Hồ sơ và thủ tục đăng ký bao gồm:

1. 01 Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước  (theo mẫu 5 đính kèm, tải về tại đây);

2. 01 bản Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ đã hoàn thiện sau khi nghiệm thu chính thức (bản giấy và bản điện tử);

3. 01 bản Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản điện tử);

4. Phụ lục tổng hợp số liệu điều tra khảo sát (nếu có, bản điện tử);

5. Bản đồ, bản vẽ, ảnh, tài liệu đa phương tiện (nếu có, bản điện tử);

6. Phần mềm (bao gồm cả mã nguồn nếu có);

7. 01 bản sao Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Sau thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở KH&CN nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở KH&CN xem xét và cấp 01 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở cho tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

Việc tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở đăng ký và giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở sẽ là cơ sở để Sở KH&CN đánh giá, xem xét cho thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cở sở những năm tiếp theo. Trường hợp các nhiệm vụ KH&CN cấp cở sở đã được nghiệm thu nhưng không có Giấy chứng nhận đăng ký sẽ không được xem xét thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cở sở trong những năm kế tiếp.

Nội dung thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở sẽ được công bố trên website của Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ http://dostkhanhhoa.gov.vn

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

 Điện thoại: 058.3821.131

Email: phongqlkhcncs.kh@gmail.com
H.Nhung
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết