07/04/2014 09:42        

Điều chỉnh và phân bổ dự toán kinh phí năm 2014

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 V/v điều chỉnh và phân bổ dự toán kinh phí năm 2014 để triển khai kinh phí sự nghiệp khoa học cấp cơ sở năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ dự toán được điều chỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.

(Phụ lục điều chỉnh và phân bổ kinh phí)

HH

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết