24/03/2014 16:26        

Danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở thuộc kế hoạch KHCN năm 2013

Danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở thuộc kế hoạch KHCN năm 2013 được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1647/QĐ-UB ngày 06/7/2012. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hướng dẫn các Sở, ngành, đơn vị, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện quản lý các đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở theo quy định.

Sở, ngành, đơn vị, UBND huyện, thị xã, thành phố có đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở được phê duyệt tại Quyết định trên có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng các quy định đã được ban hành.

(Danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở thuộc kế hoạch KHCN năm 2013)

HH

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết