Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023
Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,...
Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ
Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN; TC ĐL CL sản phẩm, hàng hóa; hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử
Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử
Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng”
Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTCP kèm theo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Nhằm giúp nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, góp phần tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng.
Quyết định Thanh tra việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 107/QĐ-SKHCN ngày 29/7//2021 Về việc Thanh tra việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử Lý vi phạm hành chính
Ngày 13/11/2020, Quốc hội đã ban hành Luật 67/2020/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử Lý vi phạm hành chính. Nhiều nội dung cơ bản, quan trọng của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 như: Thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; Mức phạt tiền tối đa trong một số lĩnh vực; đối tượng và điều kiện, thủ tục áp dụng...
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021.
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020, bãi bỏ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP.
Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ
Thực hiện Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020 như sau:
Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Chỉ thị đã chỉ ra 5 nguyên nhân và 04 giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019-2020 của Sở KH&CN
Thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở) xây dựng kế hoạch thực hiện gồm các nội dung tuyên truyền, phổ biến cụ thể như sau:
Đề cương giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng
Ngày 20 tháng 11 năm 2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết