Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020, bãi bỏ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP.
Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ
Thực hiện Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020 như sau:
Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Chỉ thị đã chỉ ra 5 nguyên nhân và 04 giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019-2020 của Sở KH&CN
Thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở) xây dựng kế hoạch thực hiện gồm các nội dung tuyên truyền, phổ biến cụ thể như sau:
Đề cương giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng
Ngày 20 tháng 11 năm 2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra








Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết