Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện năm 2021 Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030
Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) nhận được văn bản số 3312/BKHCN-SHTT ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình thực hiện năm 2021 Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Ngày 19/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa  đã ban hành Quyết định số 2049/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025,  định hướng đến năm 2030.
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030
Ngày 05/05/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 (Kế hoạch). Theo Kế hoạch, đến năm 2030 tỉnh Khánh Hòa đạt được 06 mục tiêu cụ thể:
Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030
Ngày 22/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1068/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu của Chiến lược là:
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết