Hướng dẫn xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc nhiệm vụ của Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, bắt đầu thực hiện từ năm 2024
Sở KHCN hướng dẫn cụ thể về định hướng và các nội dung trọng tâm trong việc đề xuất nhiệm vụ KHCN triển khai nhiệm vụ tại Kế hoạch tổng thể nâng cao NSCL của tỉnh Khánh Hòa
Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hoạt động nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2025
Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) giới thiệu và phổ biến đến các tổ chức, doanh nghiệp (gọi tắt là DN) trên địa bàn tỉnh biết, hưởng ứng tham gia các hoạt động nâng cao NSCL
Điều chỉnh Kế hoạch Tổng thể nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 22/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 10566/UBND-KGVX về việc điều chỉnh Kế hoạch số 5567/KH-UBND ngày 23/6/2021 Tổng thể nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, để đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan trong việc triển khai đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch này
Triển khai đồng bộ các hoạt động thúc đẩy phong trào năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Tại tỉnh Khánh Hòa, cụ thể hóa Chương trình 712, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 Phê duyệt “Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020” (Dự án NSCL), với 07 nội dung thực hiện, thời gian triển khai từ năm 2016 đến năm 2020
Quy định cơ chế tài chính triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030
Ngày 19/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2021/TT-BTC quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nâng cao năng suất và chất lượng (NSCL) sản phẩm, hàng hóa (SPHH) giai đoạn 2021 - 2030, được ban hành theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 1322)
Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021 – 2025
Kế hoạch đã đề ra mục tiêu chung hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh ứng dụng các thành tựu của KHCN, áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL để nâng cao NSCL của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (SPHH); nâng cao NS lao động, NS các yếu tố tổng hợp (TFP) dựa trên nền tảng KHCN và ĐMST
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết