Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 26/8/2021 Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của Sở Khoa học và Công nghệ
Thực hiện Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) ban hành Kế hoạch thực hiện, với những nội dung cụ thể
Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII của Sở Khoa học và Công nghệ
Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, góp phần cùng với tỉnh Khánh Hòa thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, Sở Khoa học và Công nghệ phát động Phong trào thi đua với các nội dung sau:
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 08/7/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ) và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 08/7/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:
Sở KH&CN ban hành Kế hoạch tuyên truyền sau Đại Hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/ĐUK, ngày 12/7/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền sau Đại hội đại biếu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng và ban hành kế hoạch số 38-KH/CB-SKHCN ngày 28/07/2021
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25.1-1.2, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình,
Một số điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết; cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết