Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 2022/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 292/KH-SKHCN ngày 16/3/2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 tại Sở,
Sở KH&CN ban hành kế hoạch học tập và tuyên truyền Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/ĐUK ngày 02/6/2021 của Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh về Học tập và tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai với các nội dung
Kế hoạch hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch Hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phâm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Báo các sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Thực hiện Hướng dẫn số 172-HD/BTGTW, ngày 01/02/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 (báo cáo 41/BC-TU ngày 30/3/2021)
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết