Đề nghị báo cáo kết quả hoạt động công tác sáng kiến năm 2020
Thực hiện Quy chế sáng kiến của tỉnh Khánh Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 3060/QĐ-CTUBND ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả hoạt động công tác sáng kiến năm 2020 trong phạm vi quản lý của Quý cơ quan, đơn vị
Sáng kiến được công nhận tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Sáng kiến: “Cải tiến phiếu thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo mẫu 12, Phụ lục Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 ” của Ông Nguyễn Thế Lộc (Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học) đã được Giám đốc Sở KH&CN Khánh Hòa cấp Giấy Chứng nhận Sáng kiến số 01/2020/SK-SKHCN ngày 04/12/2020.
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết