Phổ biến, hướng dẫn áp dụng Bộ tài liệu về xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TVCN ISO 9001:2015 trong các CQHCNN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1235/QĐ-UBND nói trên. Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) thông tin và hướng dẫn các CQHCNN triển khai áp dụng Bộ tài liệu hướng dẫn trong hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, như sau:
Khảo sát tình hình áp dụng HTQLCL và đăng ký tham gia đào tạo chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TVCN 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước (giai đoạn 2)
Để thực hiện Đề án 1439 theo đúng tiến độ đã phê duyệt, Sở KHCN sẽ phối hợp với Viện NSVN tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của công tác đào tạo, tư vấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho 168 CQHCNN cấp huyện và cấp xã trong 97 HTQLCL còn lại trên địa bàn
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết