Quyết định công nhận và giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện đề tài “Một số giống cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế phù hợp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”
Đề tài “Một số giống cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế phù hợp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ là cơ quan chủ trì và Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương làm chủ nhiệm đề tài; thời gian thực hiện đề tài: 57 tháng (từ tháng 05/2017 đến tháng 01/2022
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết