Kế hoạch chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 1533/KH-UBND ngày 23/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 (Kế hoạch 345/KH-SKHCN ngày 06/3/2023)
Kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021- 2025; Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch 1533/KH-UBND ngày 23/02/2023 Kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Kế hoạch tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giai đoạn 2023-2026 của Sở KH&CN
Thực hiện Kế hoạch số 522/KH-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2026, Sở KH&CN xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:
Kế hoạch phổ biến kiến thức về an toàn thông tin mạng của Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022 – 2025
Thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phô biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025”, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phố biến kiến thức về an toàn thông tin của Sở và cac đơn vị giai đoạn 2022 - 2025
Kế hoạch chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Thực hiện Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản Ứng dụng định danh điện tử (VNEID)
Ứng dụng định danh điện tử VNeID có giá trị thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, cung cấp các tiện ích công dân số, chính phủ số, xã hội số.
Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 và phổ cập Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia
Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 505/QĐ-TTg lựa chọn ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
Kế hoạch triển khai thực Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi sổ quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Sở Khoa học và Công nghệ
Thực hiện Kế hoạch số 4949/KH-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng Kế hoạch như sau:
Kế hoạch Tuyên truyền về Chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030
Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền về Chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 với các nội dung như sau:
Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
Ủy ban nân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 5225/KH-UBND ngày 10/6/2022 Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Các nội dung tuyên truyền như sau:
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022
Đây là giải thưởng tôn vinh các tổ chức được thành lập tại Việt Nam hoặc cá nhân là người Việt Nam có sự đổi mới, đóng góp xuất sắc trong việc phát triển hoặc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh nhằm hiện thực hoá khát vọng Chuyển đổi số của Việt Nam.
Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 708/KH-SKHCN ngày 31/5/2022 Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022.
Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 4263/KH-UBND ngày 13/5/2022 về Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022.
Kế hoạch chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa năm 2022
Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 647/KH-SKHCN ngày 23/5/2022 Kế hoạch chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa năm 2022.
Kế hoạch chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 648/KH-SKHCN ngày 23/5/2022 Kế hoạch chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
|<<    <   
[1]2
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết