Tổng hợp các văn bản hướng dẫn bần cử Đại hội đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
1. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015;; 2. Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
Tiếp nhận hồ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa đã có  thông báo về việc tiếp nhận hồ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 kết thúc vào 17h00 ngày 14/03/2021.
Số lượng đại bểu Quốc hội khóa XV dự kiến tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ngày 11/01/2021, UBTVQH ban hành Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV nêu rõ tổng số ĐBQH khóa XV là 500 người.
Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được quy định cụ thể tại Hướng dẫn 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021.Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được đều bao gồm hai nhóm: Tiêu chuẩn chung; Tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu chuyên trách.
Bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
Ngày 17/11/2020 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 113/2020/QH14 xác định Ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là chủ nhật, ngày 23/5/2021.
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết