Đề nghị thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN năm 2020
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đề nghị Quý cơ quan, tổ chức điền thông tin chính xác vào 05 biểu mẫu báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ và gửi về Trung tâm
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết