Đề nghị thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN năm 2022
Thực hiện chức năng đầu mối về thông tin KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở trong phạm vi tỉnh Khánh Hòa (theo Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh), Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đề nghị Quý cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo số liệu thống kê định kỳ ngành KH&CN năm 2022
Đề nghị thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN năm 2021 theo Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN
Căn cứ Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 về việc thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trong phạm vi tỉnh Khánh Hòa,,, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa đề nghị Quý cơ quan, tổ chức điền thông tin chính xác vào 05 biểu mẫu báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ
Đề nghị thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN năm 2020
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đề nghị Quý cơ quan, tổ chức điền thông tin chính xác vào 05 biểu mẫu báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ và gửi về Trung tâm
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết